ASKAROT BETON DELME BETON KESME KIRMA SİSTEMLERİ

(amasya karot) karot standardı TS 10465 Nisan 2010’ da iptal edilerek yerine TS EN 13791 [1] kullanılmaya başlandı. Bu yazıda yeni karot standardı ve karot alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara kısaca yer verilecektir. Öncelikle karotun neden alındığının belirlenmesi gerekir. Karot alınmasının nedenleri aşağıdakiler olabilir;
• Yerine yerleştirilmiş olan beton şartnameye uygun olarak gelmiş, sıkıştırılmış ve bakımı yapılmış mıdır? 
• Mevcut yapıdaki dayanım genel olarak nedir?
• En yüksek gerilmelerin olduğu bölgedeki bir elemanın betonu yeterli  basınç dayanımına sahip mi?
(Budurumda alınacak beton parçasının bile katkısına ihtiyacı olan bir elemandan numune alınırken dikkat edilmeli ve yapıyla ilgili bilgi sahibi olan bir mühendis eşliğinde numune alınmalıdır.)
• Gerçek yüklemelere karşı dayanımın belirlenmesi. (Betonun mevcut yüklemelere karşı dayanımı belirlenmesi istenebilir. Bazı durumlarda projelerde öngörülen yükler gerçek yüklerden çok daha fazla olabilir.)

karot amasya
Detaylar ? Betonun Yaşı ve Bakımı Betonun sertleşme sürecindeki bakımı ve karot alındığı andaki beton yaşı betonun basınç dayanımını etkilemektedir Aşağıda belirtilen uygulamada sıcak havada dökülen betonda  şantiyede alınan karot ile nemli ortamda tutulan betonlar arasındaki dayanım farkları verilmiştir. Basınç dayanımları arasındaki fark %60’ lara kadar çıkabilmektedir. Aynı  şekilde derin bir temelin içinde oluşan hidratasyon ısısından dolayı da beton dayanımı sıcaklık ile birlikte azalabilmektedir.[11] . Ayrıca soğuk havalarda da hidratasyon reaksiyonları yeterince oluşmadığı için dayanımlar erken yaşlarlarda sıcak havanın aksine dayanımı daha düşük olacaktır.Bu nedenle olgunluk kavramına dikkat edilmelidir. Karot/ alınma yönü ve yeri
Karot alımında kolonların orta kısmı tercih edilmesi gerekmektedir. amasya Karot alımında kiriş gibi eğilmeye çalışan elemanlar tercih edilmemelidir.Kiriş tercih edilecekse sarkan kirişlerden momentin en yüksek olduğu orta kısımlardan değil kolonun açıklığın ¼ kısmı kadar uzağından alınmalıdır. Ayrıca dökülen betonların üst kısımlarında daha düşük olmaktadır.Karot beton yüzeyine dik olarak alınır. Betonun döküm doğrultusunda, düşey olarak alınan karot dayanımı, taze beton stabilitesine bağlı olarak, aynı betondan yatay yönde alınan karot dayanımından daha yüksek olabilir. Dayanım farkı tipik olarak % 0 ‐ % 8 arasında olmaktadır. Yapılan çalışmalarda dik alınan karotların yatay alınan karotlardan daha fazla dayanıma sahip oldukları görülmüştür. Bunun nedenleri arasında yatayda karot alırken tam düz bir doğrultu sağlanamaması ve agregaların altında biriken terleme sularının dikeyde karot alındığında basınç altında kalarak fazla etkilenmediği fakat yatayda alınan numunelerde bu terleme sularının yarılma çatlaklarının daha kolay oluşmasına neden olduğu için dayanımı düşürdüğü düşünülmektedir. Bu oran %8 e kadar çıkmaktadır[14] . Ama yüksek dayanımlı betonlarda bu fark oluşmamaktadır. [15]. Bunun nedeni terleme suyunun yüksek dayanımlı betonlarda terleme suyunun azlığı olabilir. TS EN 12504 ‘de ve TS 13791’de betondan karot alma yönü ile ilgili bir düzeltme yoktur. BS6089:1981[16] yatayda alınan numunede dayanım sonucunu %9 oranında artırılmasını sağlamaktadır.Bu nedenle karotları kolon ve perdelerin orta kısmından alınması gerekmektedir. Döşemelerden alınan karotlar daha düşük dayanımda çıkarlar.Karot betonun düzgün sıkıştırılmasının ve yapısal olarak riskin daha az olduğu tabliyelerden ziyade betonun düzgün olarak sıkıştırılabildiği ve statik açıdan daha büyük risk taşıyan kolon, perde ve kirişlerden alınmalıdır.. İşlem esnasında karota hasar verilmemelidir. İşlem esnasında karot alma makinası hareket etmeyecek şekilde sıkıca sabitlenmelidir.

Karot Çapı

Ölçülen dayanımdaki değişkenlik, karot çapının, en büyük agrega tane büyüklüğüne oranındaki azalmaya bağlı olarak yükselir. TS EN 12504 e göre karot çapı agrega tane büyüklüğünün en az 3 katı olmalıdır. Bu durumda 22mm Dençok için en düşük karot çapı 66mm dir. ASTM C 42 ise en az 95mmlik karot çapı önermektedir. Ayrıca 90mm den daha düşük karot çapı için TS EN 12390‐4 e göre uygun olan basınç dayanım aletlerinde revizyon gerekebilmektedir

Donatı

Dayanım tayininde kullanılan karotların donatı çubuğu ihtiva etmemesi önerilir. Donatının bulunması basınç dayanımını etkilemektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca    kaçınılmalıdır. Çünkü yapının bütünlüğü bozulmakta ve donatının sürekliliği sağlanamamaktadır. ASTM C42:2004 e göre içinde donatı bulunan karotlar basınç dayanımında kullanılmamalıdır.    Bu durumlarda farklı yerden karot alınarak donatı yoğun bölgelerde farklı hasarsız metodlarla değerlendirilmelidir.    Fakat yine de içinde donatı olan bir karot amasya alınmışsa donatı yükleme yönünde olmamalıdır.

Karot Alma “amasya karot”

Karot alma işlemi çok pahalı olmasının yanı sıra, karot alınırken taşıyıcı elemanlarda oluşan boşlukların elemanın taşıma kapasitesini azaltması nedeniyle özenle gerçekleştirilmesi gereken bir mühendislik işlemidir. Karot alma işleminde esas olarak karşılanması gereken üç önemli istek yer almaktadır..Karotlar amaca en uygun yerlerden alınmalı Deneysel hataları elverdiği ölçüde en az düzeye indirebilecek örnek (karot) sayısı alınmalı * Verilen proje koşulları çerçevesinde olabildiğince ekonomik olmalı. Başka deyişle toplam maliyet (karot alma + deney masrafları + değerlendirme masrafı) en az olmalıdır.Böylece yukarıda sıralanan bu istekler bir optimizasyon işlemini gerekli kılar. Karotlar, farklı zamanlarda şantiyede üretilen betonların yerinde kalite kontroluna yönelik olarak alınıyorsa, o dönemde yerleştirilen “ortalama betonu” temsil edebilecek yerlerden alınmalıdır. Eğer bir taşıyıcı elemanın taşıma gücünün yerinde beton dayanımı ve kesit geometrik boyutları ile tahkiki isteniyorsa taşıyıcı elemanın gerilme yönünden en kritik bölgesinden karot alınmalıdır. Bu işlemde alınan karot sayısı ve çapı elemanın uzun vadede genel stabilitesini etkilememesi gereklidir. Karot dayanımlarındaki değişkenlik katsayısını en az düzeye indirmek için yeterli sayıda karot almanın yanı sıra karotun narinliği olarak tanımlanan (yükseklik/çap) boyutları da uygun seçilmelidir. Bazı durumlarda örneğin,döşeme kalınlığının yetersiz olduğu, ya da çok narin bir kolonda büyük boyutlu karotların alınması delik delme veya stabilite açısından uygun olmayabilir, böyle durumlarda küçük çaplı karot seçilmeli ve küçük çap kullanımından kaynaklanacak yüksek değişkenlik katsayısının en aza indirilmesi bakımından da çok sayıda karot kullanılmalıdır. Yukarıda kısaca belirtilen hususların karot alma işleminde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından görevli mühendisin gerek betonun yerindeki özelliklerine, gerekse karot örneklerinin deney koşullarından nasıl etkilendiğine ilişkin bilgilerle donatılı olması önem taşımaktadır.

Yukarıda da değinildiği üzere, yapının neresinden karot alınacağı, karot alınma amacı, taşıyıcı elemanlardaki olası gerilme dağılımları ile beton yerleştirmesinde eleman boyutundan kaynaklanan dayanım farklılığını hatırda tutarak belirlenmelidir.Uygulamadan gayet iyi bilindiği gibi bir kolonda en yüksek dayanım altta, en düşük dayanım ise üstte elde edilmektedir. Bu sonuç “karışım yoğunluğu x kolon yüksekliği” olan beton düşey konsolidasyon basıncının büyüklüğü ile yakından ilgilidir. Bu konu ileride tekrar ele alınacaktır. Bir döşeme elemanının yüzeyi - üst kısım- buharlaşma nedeniyle su kayına uğramakta ise hızlı kuruma sonucu döşeme yüzeyinde “kılcal çatlaklar” oluşur. Bu döşemenin üst kısmından alınan karotun basınç dayanımı elemanın ortalama dayanım değerinden daha küçük elde edilecektir. Dayanımda benzer değişimler aşırı donuk bulunan, yeterli sıkıştırılmayan döşeme-kirişlerde de gözlenebilir. Şekil 2.1’de bir kirişte ve bir betonarme duvarda rölatif dayanım konturlarının tipik dağılımları gösterilmiştir (Bungey, 1989). Açıktır ki taşıyıcı elemanın kalınlığı boyunca dayanım büyüklüğü değişmektedir. Özellikle duvarda alt zon ile üst zon arasında çok belirgin ölçüde dayanım farklılığı dikkat çekicidir.

karot amasya
Karot amasya,amasya karot firmalari,karot firmasi amasya,amasya karotçu,karot firmasi amasya ara,karot kesme delme amasya karot numunesi amasya,karot alma amasya,karot delik amasya,karot delimi işi amasya,karot deliği amasya karot beton kesme amasya karot amasya amasya karot beton kesme sistemleri askarot amasya ilinde hizmetinizde..